Thực hiện cập nhật dữ liệu Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2016

Đề nghị Hiệu trưởng, giáo viên TTHTCĐ tham mưu với BCĐ PCGD-XMC xã, phường nghiêm túc thực hiện công văn này.