Mẫu xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016 kèm theo (có điều chỉnh)