Sắp xếp Tổ, Cụm thi đua và quy chế hoạt động của Tổ, Cụm thi đua năm học 2015-2016