Kế hoạch Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuối năm học 2016-2017 thị xã Vĩnh Châu

Đề nghị BCĐ PCGD-XMC xã, phường nghiên cứu thực hiện!