Kế hoạch Phổ cập giáo dục- Xóa mù chữ năm 2016

Hiệu trưởng nghiêm cứu thực hiện!