Công văn số 24 hướng dẫn kiểm tra định kỳ HKII và cuối NH 2016-2017

Công văn số 24/PGDĐT hướng dẫn kiểm tra định kỳ và cuối năm