Phân phối chương trình tiếng Khmer

Các truờng có nhu cầu tải về sử dụng.