Thông báo Chức danh và chữ ký của CT và PCT CĐGD thị xã Vĩnh Châu nhiệm kỳ 2013-2018