Sơ đồ tổ chức

 1. Sơ đồ tổ chức của phòng ban, bộ phận.


 


II. Trách nhiệm, quyền hạn của các chức danh công việc trong phòng
      (Căn cứ bản phân công công việc của phòng)
 
Chức danh: Trưởng phòng


STT

Trách nhiệm1

(Nhiệm vụ được giao)

Quyền 
hạn2
Báo cáo
(cho ai)3
 1.  
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn do UBND thị xã phân công phụ trách       Được quyền thực hiện
 nhiệm vụ và báo cáo cấp trên   
   Cấp trên  
 1.  
Chỉ đạo công tác tổ chức cán bộ
 1.  
Chỉ đạo công tác Kế hoạch – Tài chính
 1.  
Chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản.
 1.  
Chỉ đạo công tác Thanh tra


Chức danh: Phó Trưởng phòng (Trịnh Văn Lộc)


STT

Trách nhiệm1

(Nhiệm vụ được giao)

Quyền 
hạn2

Báo cáo
(cho ai)3
 1.  
Phụ trách công tác chuyên môn Tiểu học, THCS                                                                                                            Được quyền thực hiện
nhiệm vụ và báo cáo cấp trên    
 trực tiếp    
Cấp trên
trực tiếp
 lãnh đạo    
 1.  
Các hoạt động mô hình xã hội giáo dục
 1.  
Các hoạt động đoàn thể
 1.  
Các tổ chức hội trong nhà trường
 1.  
Công tác Giáo dục thường xuyên

 
Chức danh: Phó Trưởng phòng (Triệu Láth)

 

  STT  

Trách nhiệm1

(Nhiệm vụ được giao)

Quyền 
hạn2

Báo cáo
(cho ai)3

1.Phụ trách công tác Giáo dục dân tộcĐược quyền thực hiện
nhiệm vụ và báo cáo cấp trên    
trực tiếp
Cấp trên
 trực tiếp
 lãnh đạo     
2.Giáo dục Mầm non  
3.Giáo dục Thể chất 
4.Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và giảng dạy                                                                          
5.Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
6.Công tác Thi đua-Khen thưởng

 
Chức danh: Chuyên viên (Lý Thanh Quyền)

 

  STT  

Trách nhiệm1

(Nhiệm vụ được giao)

Quyền 
hạn2

Báo cáo
(cho ai)3

1.Thẩm định hồ sơXin ý kiến cấp trên
trước khi thực hiện nhiệm vụ     
Cấp trên
trực tiếp
lãnh đạo      
2.Phụ trách chuyên môn THCS                                                                                                                                            
3.Phụ trách công tác Thanh tra                                                      
  
  
  

 
Chức danh: Chuyên Viên (Nguyễn Thanh Tùng)

 

STT

Trách nhiệm1

(Nhiệm vụ được giao)

Quyền 
hạn2

Báo cáo
(cho ai)3

 1.  
Thẩm định hồ sơXin ý kiến cấp trên
trước khi thực hiện nhiệm vụ      
Cấp trên
 trực tiếp
lãnh đạo      
 1.  
Phụ trách chuyên môn Tiểu học                                                                                                                                       
  
  
  
  

 
Chức danh: .....................................

 

STT

Trách nhiệm1

(Nhiệm vụ được giao)

Quyền 
hạn2

Báo cáo
(cho ai)3

 1.  
Thẩm định hồ sơXin ý kiến cấp trên trước khi thực hiện nhiệm vụCấp trên trực tiếp lãnh đạo
 1.  
Phụ trách công tác Thống kê, tổng hợp
 1.  
Phụ trách công tác báo cáo
  
  
  

 
 
Chức danh: Chuyên viên (Dương Văn Sang)

 

STT  

Trách nhiệm1

(Nhiệm vụ được giao)

Quyền 
hạn2

Báo cáo
(cho ai)3
1.Thẩm định hồ sơXin ý kiến cấp trên trước khi thực hiện nhiệm vụCấp trên trực tiếp lãnh đạo
2.Phụ trách in và quản lý các văn bằng, chứng chỉ
3.Phụ trách công tác Y tế, Nha học đường
4.Phụ trách Giáo dục thể chất
5.Phụ trách công tác Phổ cập GDTH, THCS
  

 
Chức danh: Chuyên viên (Trịnh Thùy Trang)

 

  STT 

Trách nhiệm1

(Nhiệm vụ được giao)

Quyền 
hạn2

Báo cáo
(cho ai)3
1.Thẩm định hồ sơXin ý kiến cấp trên trước khi thực hiện nhiệm vụCấp trên trực tiếp lãnh đạo
2.Phụ trách Giáo dục Mầm non
3.Phụ trách công tác Phổ cập Mầm non
  
  
  

 
 
Chức danh: Cán sự (Triệu Ngọc Huy)


 STT 

Trách nhiệm1

(Nhiệm vụ được giao)

Quyền 
hạn2

Báo cáo
(cho ai)3
1.Thẩm định hồ sơXin ý kiến cấp trên trước khi thực hiện nhiệm vụCấp trên trực tiếp lãnh đạo
2.Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ
3.Phụ trách công tác Thi đua- Khen thưởng
  
  
  

 
Chức danh: .......................................


  STT  

Trách nhiệm1

(Nhiệm vụ được giao)

Quyền 
hạn2
Báo cáo
(cho ai)3
1.Thẩm định hồ sơXin ý kiến cấp trên trước khi thực hiện nhiệm vụCấp trên trực tiếp lãnh đạo
2.Phụ trách công tác Cơ sở vật chất
3.Phụ trách công tác thiết bị trường học
  
  
  

 
Chức danh: Cán sự (Châu Tài Mười)


  STT  

Trách nhiệm1

(Nhiệm vụ được giao)

Quyền 
hạn2

Báo cáo
(cho ai)3
1.Thẩm định hồ sơXin ý kiến cấp trên trước khi thực hiện nhiệm vụCấp trên trực tiếp lãnh đạo
2.Phụ trách công tác kế toán
  
  
  
  

 
Chức danh: Cán sự (Lâm Việt Ánh)


  STT  

Trách nhiệm1

(Nhiệm vụ được giao)

Quyền 
hạn2
Báo cáo
(cho ai)3
1.Thẩm định hồ sơXin ý kiến cấp trên trước khi thực hiện nhiệm vụCấp trên trực tiếp lãnh đạo
2.Phụ trách công tác Văn thư lưu trữ
3.Phụ trách thủ quỹ
  
  
  

 

1Trách nhiệm: Lãnh đạo cơ quan quy định trách nhiệm, giao nhiệm vụ và quyền hạn cho cấp Trưởng đơn vị. Trưởng đơn vị quy định trách nhiệm, giao nhiệm vụ và quyền hạn cho cấp dưới của đơn vị mình. 
3Báo cáo: Tùy thuộc vào tính chất công việc, một chức danh có thể báo cáo cho một người hoặc nhiều người khác nhau trong hoặc ngoài đơn vị. 

2Quyền hạn

 • Mức 1: được toàn quyền thực hiện nhiệm vụ; chỉ báo cáo các cấp hữu quan khi cần thiết hoặc được yêu cầu
 • Mức 2: được quyền thực hiện nhiệm vụ và báo cáo cấp trên trực tiếp theo cơ độ báo cáo của cơ quan; tự chịu trách nhiệm trước cấp trên về công việc đã làm.
 • Mức 3: phải xin ý kiến của cấp trên trực tiếp trước khi thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm liên đới.